Johnas Wesleyas dažnai buvo klausiamas, kodėl jis savo pamoksluose vis skelbė kartodamas šiuos žodžius: „ Jus turite atgimti iš naujo.“ Ar jūs atgimėte iš naujo? Be atgimimo iš naujo niekas neturi vilties išsigelbėt iš siaubingos pragaro ugnies ir džiaugtis dangaus karalystės puikumu, nes Viešpats Jėzus pats pasakė : „ Jūs turite atgimti iš naujo“ (Jono 3,7).

1.Kas nėra naujas atgimimas?

Visų pirma tai nėra religija.

Fariziejus Nikodemas buvo labai religingas. Jis šventė nustatytas šventes, mokėjo duokles, aukojo aukas, meldėsi: vienu žodžiu – stengėsi tiksliai laikytis įstatymo. Bet Jėzus Kristus jam pasakė: „Tu turi atgimti iš naujo (Jono 3,7)“. Įstatymo vykdymas, priklausymas bažnyčiai, būti pakrikštytam ir gyventi pagal religinę tikybą neišgelbės ir neišganys jūsų (Rom 3,20). Pragare bus daug tokių, kurie visa tai stengėsi daryti.

Tai nėra moralė.

Jus galite stengtis laikytis gyvenime auksinės taisyklės, apsimokėti savo sąskaitas, būti geru kaimynu, išvengti kalėjimo, gyventi švarų moralinį gyvenimą, bet visa tai jūsų neišgelbės. Niekur nerandam, kad Viešpats būtų pasakęs svyruojančiam Pilotui, arba dviveidžiui Judui, kad „Tu turi atgimti.“ O kodėl jis to nepadarė? Ogi tiktai todėl, kad mes nesakytum: „Aš žinau, kad vargšai kaip judas, ir žmonės kaip pilotas privalo atgimti iš naujo, bet juk aš nesu toks, kaip jie. Aš neišduočiau Kristaus pabučiavimu, prieš tai prisiekęs, kad Jis mano draugas. Aš neliepčiau Kristaus kankinti ir po to leisti kraujo ištroškusiai, šūkaujančiai miniai Jį nukryžiuoti. Vagys, melagiai, svetimoteriautojai, paleistuviai, girtuokliai, lošikai, žmogžudžiai, – visi tie turėtų atgimti iš naujo ; tik ne aš. Su manim viskas tvarkoje.“ Ar pagalvojote, kad Dievo Sūnus tuos žodžius kalbėjo žmogui, kuris stengėsi daryti visa kuo geriausiai, kad laimėtų dangaus karalystę? Be abejo, jis nebuvo nei sukčius, nei melagis, nei girtuoklis, bet geras vyras žmonai, geras kaimynas, aukštos moralės ir religingas. Ir jeigu jam buvo būtina atgimti iš naujo, tai ir jums reikia atgimti iš naujo. Jei Nikodemas negalėjo pasiekti dangaus be atgimimo iš naujo, kaip jūs galite tikėtis (Jono 3,3)?

Tai nėra reformacija

Jeigu jūs nutartumėte būti geru ir atsisakytumėte visų savo blogų įpročių, tai tas vis tiek nereikštų atgimimą iš naujo. Jums nereikia išviršinės dekoracijos, bet regeneracijos iš vidaus; ne paviršutiniško pasikeitimo, bet vidinės regeneracijos (Tito  3,5).  

2. Kas yra naujas atgimimas?

Tai yra paslaptis, kurtu ir realybė, kurios negali paneigti. Tai yra Dievo darbas, per kurį žmogus, tikėjimu nuoširdžiai priima Viešpatį jėzų Kristų į savo širdį ir gyvenimą, įgyja naują prigimtį, tampa Dievo vaiku ir pradeda naujai gyventi. Tai yra antrasis gimimas, tai yra dvasinis gimimas (Rom 8,16). Fizinis gyvenimas prasideda su gimimu. Dvasinis gyvenimas taip pat prasideda su gimimu, bet neįsijungiant į bažnyčią ar pasidarant religingu. Jūs negalite į Dievo šeimą įsijungti, bet turite į ją užgimti (Jono 3,3). Kažkas yra pasakęs: krikščionio negalima padaryti. Tikrieji krikščionys yra nepadaromi, jie užgimsta. Fizinis gimimas yra naujos gyvybės atėjimas į šį pasaulį su jos tėvų prigimtimi. Kada jūs gimėte pirmą kartą, jūs pasidarėte nuodėmingos prigimties dalininku. Atgimdamas iš naujo, pasidarai dieviškosios prigimties dalininku(2 Petro 1,4). Dievas duoda tą naują prigimtį tuo pačiu momentu, kai jūs priimate jo Sūnų savo asmenišku Išganytoju tikėjimu. Jūs neatgimsite palaipsniui, tai įvyksta akimirksnyje, lyg staiga paleistas šautuvo šūvis.

3. Kodėl jūs turite atgimti iš naujo?

Todėl, kad Viešpats Jėzus Kristus taip sakė. Todėl, kad jūsų prigimtis yra nuodėminga. Prigimtis, kurią esame gavę iš pirmo žmogaus, iš Adomo, yra kritusi, pagadinta, nuodėminga. Dievas sako, kad žmogaus širdis virš visko yra labai apgaulinga. Su šita pagadinta prigimtimi jūs negalėtumėte džiaugtis danguje. Dangus yra šventa vieta. Kai atgimstate iš naujo, tuomet gaunate šventą prigimtį iš Dievo, kuri padaro jus laimingu ne tik čia, bet ir danguje, toje šventoje vietoje.